Kara dla Włókniarza

Komisja Orzekająca Ligi ukarała Włókniarza Częstochowa za niezorganizowanie zaległego meczu z Atlasem Wrocław 24 lipca. Kara wynosi 5 tys. złotych w zawieszeniu na okres 1 roku.

ORZECZENIE
Komisji Orzekającej Ligi

Komisja Orzekająca Ligi jako organ dyscyplinarny Spółki z o.o. Ekstraliga Żużlowa z siedzibą w Bydgoszczy, działająca w składzie:
1/ Łukasz Szmit – przewodniczący,
2/ Ryszard Głód – członek,
3/ Stanisław Bazela – członek,
– na posiedzeniu w dniu 25 lipca 2009 r w Bydgoszczy, w sprawie naruszenia art. 331 pkt 1 Regulaminu Sportu Żużlowego (dalej zwanego RSŻ) w związku z art. 726 ust. 1 RSŻ oraz art. 728 ust. 3 RSŻ przez Częstochowski Klub Motorowy Włókniarz S.A. (dalej zwanego Obwinionym), polegającego na niedysponowaniu obiektem sportowym niezbędnym do rozegrania XII rudny DMP pomiędzy drużynami Cognor Włókniarz Częstochowa – Atlas Wrocław w dniu 24.07.2009

– na podstawie art. 312 pkt 6 RSŻ w zw. z art. 331 pkt 1 RSŻ

orzeka:

winę Obwinionego klubu niewykonania postanowień regulaminu RSŻ, a szczególności niewykonania obowiązków wynikających z art. 726 ust. 1 i 2 RSŻ poprzez brak wyznaczenia godziny rozpoczęcia meczu, wyznaczonego przez Komisarza Ligi na dzień 24 lipca 2009 roku przez Obwinionego jako jego organizatora oraz brak powiadomienia przez obwinionego drużyny przeciwnej oraz Ekstraligi Żużlowej Sp. z o.o. o godzinie rozgrywania meczu, a także niedysponowanie stadionem w dniu 24 lipca 2009 roku.

– i na podstawie art. 312 pkt 6 RSŻ

– wymierza, za czyn opisany sentencji niniejszego orzeczenia:
– karę upomnienia,
– karę finansową w wysokości 5.000,00 – zł,
– karę zawieszenia Obwinionego klubu na jeden mecz ligowy,

– oraz na zasadzie art. 307 pkt 1a RSŻ zawiesza orzeczone kary na okres 1 roku,

Pouczenie:

Orzeczenie to nie jest prawomocne, podlega ono – na mocy art. 318 RSŻ – zaskarżeniu na piśmie za pośrednictwem Spółki do Trybunału Związku, w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego orzeczenia (obowiązuje data stempla pocztowego). Przy czym odwołanie nie wstrzymuje wykonania orzeczenia.

Uzasadnienie

Komisja po zapoznaniu się z materiałem dowodowym w niniejszej sprawie ustaliła następujący stan faktyczny.
W dniu 22.07.2009 roku Komisarz Ligi na podstawie art. 726 ust. 1 RSŻ w komunikacie z dnia 22.07.2009 roku nr 38/2009 wyznaczył termin zaległego meczu XII rundy DMP pomiędzy drużynami CKM Cognor Włókniarz Częstochowa a Atlas Wrocław na dzień 24.07.2009. Stosownie do art. 728 ust. 1 RSŻ godzinę rozpoczęcia meczu wyznacza jego organizator z zastrzeżeniem a przepisów ust. 2. Zgodnie zaś z art. 728 ust. 3 RSŻ klub – organizator meczu ma obowiązek powiadomienia klubu przeciwnika oraz SE o godzinie rozpoczęcia meczu w terminie 30 dni przed datą meczu. JeŜeli termin 30 dni nie może być dotrzymany (mecze części finałowej rozgrywek i mecze zaległe) powiadomienie musi nastąpić natychmiast po uzgodnieniu daty meczu lub wyznaczeniu przez SE meczów do transmisji telewizyjnej.
W niniejszej sprawie pomimo wyznaczenia przez Komisarza ligi daty zaległego meczu Obwiniony Częstochowski Klub Motorowy Włókniarz S.A. nie wywiązał się z wyżej wskazanych obowiązków.
Obwiniony usprawiedliwiając w/w zaniechanie wskazał, że tego dnia nie dysponuje stadionem. Stadion bowiem jest przez niego najmowany od MOSIR Częstochowa, a w dniu 24 lipca 2009 roku zaplanowano na nim imprezę dla osób niepełnosprawnych. Obwiniony przedstawił umowę o odpłatne korzystanie ze stadionu oraz pismo MOSIR z odmową udostępnienia stadionu w dniu 24 lipca 2009 roku.
Komisja wskazuje, ze stosownie do Regulaminu przyznawania i pozbawiania licencji uprawniającej do udziału we współzawodnictwie sportowym w sporcie ŜuŜlowym dla klubów Ekstraligi Żużlowej, statuowany jest obowiązek zapewnienia przez klub prawa do uŜytkowania stadionu sportowego spełniającego kryteria dotyczące infrastruktury sportowej, na którym klub będzie rozgrywał mecze (vide: np. § 5 ust. 2 pkt. 7). Obwiniony Klub spełnił w/w warunek zawierając umowę z MOSIR Częstochowa. Należy przyjąć, że klub był w pełni świadomy, że właściwe wykonanie obowiązku zapewnienia obiektu do rozgrywania meczów ligowych nie polegali tylko na wynajęciu stadionu wyłącznie na czas rozgrywania zawodów ligowych wyznaczonych z dużym wyprzedzeniem we właściwym kalendarzu sportu żużlowego, ale też na zabezpieczeniu i zarezerwowaniu stadionu we wszystkich przypadkach, gdy terminy meczów są wyznaczane w inny sposób np. decyzją Komisarza Ligi. Sytuacja taka dotyczy w szczególności nowych terminów meczów odwołanych. Przedstawiona przez Klub umowa w § 2 ust. 3, wbrew twierdzeniom zawartym w przedstawionym przez Obwinionego piśmie MOSiR Częstochowa z dnia 22 lipca 2009 roku nie wymaga uzgadniania terminu nowego meczu co najmniej na 7 dni przed terminem jego wyznaczenia. Niezależnie jednak od powyższego należy wskazać, że ewentualny brak odpowiednich zabezpieczeń wykonania obowiązków regulaminowych przez Obwinionego w umowie o korzystanie ze stadionu, stanowi wyłączne ryzyko Obwinionego i to jego obciążają wynikające z tego faktu konsekwencje. W tym wypadku konsekwencjami są sankcje regulaminowe nakładane przez organ dyscyplinarny.
Na marginesie należy wskazać, że zdziwienie budzi fakt, iż Obwiniony posiadając wiedzę:
– o treści art. 726 ust. 1 RSŻ, który określa najpóźniejszy termin rozgrywania meczów zaległych,
– atypowych warunkach atmosferycznych panujących w lipcu 2009 roku,
nie wykazał minimum zapobiegliwości by zarezerwować na swym obiekcie terminy do rozgrywania zaległych meczy ligowych. Zdumiewa również fakt, że Obwiniony nie bierze pod uwagę, że Komisarz Ligi wyznaczając terminy zaległych meczów:
– nie jest związany potencjalnymi umowami Obwinionego z podmiotami trzecimi,
– nie może posiadać wiedzy o datach, w których Obwiniony nie zapienił sobie prawa do korzystania ze stadionu,
Podkreślić wypada, że w tej sprawie Obwiniony nie skorzystał z możliwości uzgodnienia meczu ze swym przeciwnikiem, a tym samym sam pozbawił się pola manewru co do wyznaczenia nowej daty meczu. Działanie Obwinionego nie można zatem uznać za działanie z należytą starannością.
Komisja stwierdza, że wątpliwości podnoszone przez przeciwnika ligowego Obwinionego Klubu, które mają wskazywać – jak to przynajmniej – odebrała Komisja na pozorność powodu nieudostępnienia stadionu Obwinionemu nie mają w tej sprawie istotnego znaczenia, albowiem Obwiniony ma obowiązek zapewnić stadion na potrzeby rozgrywania wszelkich meczów ligowych, także tych wyznaczanych nawet z krótkim z konieczności (vide: art. 726 ust. 1 RSŻ) wyprzedzeniem przez Komisarza Ligi. Zauważyć należy, że stosownie do art. 723 ust. 4 RSŻ data meczu przełożonego staje się datą kalendarzową ze wszystkimi tego konsekwencjami. Komisja nie ma wątpliwości, że Obwiniony nie wykonał nałożonych przez art. 726 ust. 1 i 2 RSŻ obowiązków, gdyż:
1. Jako organizator meczu nie wyznaczył godziny rozpoczęcia meczu,
2. Jako organizator meczu nie powiadomił o godzinie rozpoczęcia meczu drużyny przeciwnej.
3. Nie zapewnił sobie prawa do korzystania ze stadionu w niezbędnym zakresie.
Tym samym podlega odpowiedzialności z art. 331 pkt 1 RSŻ – albowiem nie wykonał – do tego ze swojej winy – obowiązków regulaminowych wskazanych przez wyżej cytowane przepisy. Jako okoliczność łagodzącą Komisja poczytała, że Obwiniony dopuścił się takiego naruszenia RSŻ po raz pierwszy.
Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji.

Łukasz Szmit – przewodniczący,
Stanisław Bazela – członek,
Ryszard Głód – członek

Za: speedwayekstraliga.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *