Raków ma nowy zarząd. Prezes będzie znany dzisiaj.

Wczoraj podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo–Wyborczego w KS Raków Częstochowa został wybrany nowy, czteroosobowy zarząd klubu. W jego skład weszli: Bogumił Gonera, Krzysztof Kołaczyk, Rafał Niewmierzycki oraz Wiesław Fajer. W środę odbędzie się pierwsze posiedzenie zarządu, w trakcie którego zostanie wybrany prezes.


Ze względu na niewystarczającą liczbę członków, wtorkowe Walne Zebranie Sprawozdawczo–Wyborcze w naszym klubie formalnie rozpoczęło się w drugim z wyznaczonych terminów.

Pierwszym punktem spotkania było pzedstawienie sprawozdania z działalności klubu za kadencji poprzedniego zarządu. Tą część prowadził Cezary Suchan, który szczegółowo zapoznał członków z zarówno obecną sytuacją Rakowa, jak i przypomniał działania poprzedników. Głos zabrał także Krzysztof Kołaczyk, który przedstawił zebranym sprawozdanie finansowe.

Na zakończenie tej części członkowie klubu jednogłośnie udzielili odchodzącemu zarządowi absolutorium za okres od marca 2010 r. do marca 2011 r. oraz zaakceptowali zaprezentowane sprawozdanie. Z jednym głosem wstrzymującym przegłosowano również uchwałę o nieuznaniu za prawidłowe działań podejmowanych w zakresie pełnionej funkcji przez poprzedniego prezesa Rakowa, Waldemara Borkowskiego.

Następnym punktem obrad były wybory nowego zarządu. Członkowie zgłosili cztery kandydatury: Bogumiła Gonerę, Krzysztofa Kołaczyka, Rafała Niewmierzyckiego – współudziałowca firmy EgoMedica oraz Wiesława Fajera – właściciela firmy Fa–Metal. Wszystkie cztery kandydatury zostały zaakceptowane przez członków klubu i przegłosowane.

W środę odbędzie się natomiast pierwsze posiedzenie zarządu, w trakcie którego zostanie wybrany Prezes Zarządu. Dziś wybrano także Komisję Rewizyjną, w skład której weszli: Marek Turek, Krzysztof Luks i Tomasz Stala. Członkowie podjęli również decyzję o niepowoływaniu Rady Klubu.

W ostatnim punkcie wtorkowych obrad znalazł się zapis dotyczący wysokości składek członkowskich. I tak nie zmieni się miesięczna opłata za członkowstwo w Klubie 100 i nadal wynosić będzie 100 zł. Składkę dla członków klubu, którzy są jednocześnie rodzicami dzieci uczestniczących w treningach w KS Raków ustalono 30 zł (miesięcznie), natomiast dla zwykłych członków – 10 zł (miesięcznie). Na zakończenie zebrania członkowie przyjęli uchwałę o planach i kierunkach działań zarządu KS Raków w rozpoczętej kadencji. Daje ona nowowybranemu zarządowi m.in. kompetencje do przygotowania procesu przekształcenia Stowarzyszenia w podmiot o statusie Spółki Akcyjnej. Procedura ta ma zostać rozpoczęta w ciągu najbliższego półrocza.

Na zebraniu gościli: Sławomir Gajda z Wydziału Kultury, Promocji i Sportu w Częstochowie oraz Marcin Maranda – przewodniczący Komisji Kultury, Sportu i Turystyki przy Radzie Miasta.

Źródło: Raków Częstochowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *